Общинските съветници на БСП с предложения за излизане от кризата в Хасково

Декларация на групата общински съветници от „БСП за България” в Хасково

Желаем да се обърнем към всички граждани на община Хасково, за да поставим въпроси към компетентните органи, които са от изключителна необходимост да бъдат разгледани в най-кратки срокове, както и да ангажираме вниманието с акценти към социално – икономически мерки и инициативи, които управляващите трябваше вече да са предложили и осъществили.

В продължение на месец и половина България е в условията на извънредно положение. Вече веднъж се обърнахме към г–н Дечев и управляващото мнозинство с идеята, че именно обединени, разчитайки на общите усилия на всички политически представители, ще можем най-бързо и най-правилно да излезем от ситуацията, в която се намираме поради неканения гост COVID – 19.

Нашето проучване показва, че повечето от общинските съвети в страната проведоха своите редовни заседания, включително в някои градове бяха проведени и извънредни такива.

За съжаление управляващото мнозинство от ПП „ГЕРБ”, ПП „ДПС” и НПП „Българе” в град Хасково не показа желание за диалог по въпросите, които всички ние сме избрани да решаваме в името на всички граждани. Нещо повече, г – н Дечев даде интервю, в което видимо изпусна своите нерви, като не само, че не предостави отговори на въпросите, които ние му поставихме с декларацията си от началото на извънредното положение, а включително показа изключително неуважително отношение на първо място към институцията Общински съвет, както и към гражданите в общината с нежеланието си за провеждането на разговор по въпросите, които ситуацията ни поставя.

Ние адмирираме заявеното от кметската администрация желание да предостави мерки в подкрепа на живущите в общината. За съжаление обаче, констатираме, че това са само и единствено едни голи фейсбук пожелания към тази дата.

На 28 април изминаха цели 2 месеца, в които Общински съвет Хасково не е провеждал редовно заседание. Това поражда редица въпроси пред нас, които желаем да обсъдим публично:

1.     След като вече 3-ти месец Общински съвет Хасково продължава да бездейства, това за нас показва само едно – безразличие от страна на управляващите към проблемите на гражданите и икономическите субекти в общината, както и очевидната неработоспособност, в която се намира колективния орган под ръководството на г – жа Таня Захариева;

2.     Видно от гореизложеното трябва да подчертаем, че г – жа Захариева дължи обяснение с какви мотиви не свиква общинските съветници в такъв дълъг период, от което можем да заключим и евентуалното й затруднение да изпълнява ефективно своите задължение като Председател на Общински съвет Хасково поради нейната ангажираност с множество трудовоправни и гражданскоправни отношения, в които тя се намира с държавни и общински институции и учреждения;

3.     Кметът подценява формите на демократично управление на общината, които в исторически план, дори при крайно противоположни мнения, винаги са водели към най-точните решения. Тези признаци принадлежат към авторитарно управаление и не са здравословни за развитието на социално – икономическите аспекти в едно демократично общество, каквото е по Конституция нашето.

Изключително притеснени сме и от факта, че нашата инициатива за провеждането на извънредна сесия, на която управляващите да изложат пред съветници и граждани идеите и мерките, с които община Хасково да преодолее сложната обстановка, бе подкрепена само и единствено от 2 представителства в Общински съвет Хасково. Така ние не успяхме да съберем нужните подписи за свикването на заседание.

Дадохме нужното време и търпеливо изчакахме предложенията на управляващите за подпомагане и облекчаване на живота на обикновените граждани и ЮЛ. До ден днешен не сме получили нито една докладна, както и нито едно официално предложение.

Време е да изложим своите предложения, които се надяваме да бъдат разгледани без емоция, а с мисъл към доброто на Хасково.

Общинските съветници от „БСП за България“ в Общински съвет - Хасково предлагаме да се предприемат пакет от мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с извънредното положение и икономическите последици, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка. Посочваме конкретните си предложения:

1.     Да се разработи механизъм за освобождаване от такса битови отпадъци на юридическите лица, които са преустановили дейност за периода на действие на извънредното положение и 60 дни след отмяната му, за да могат да посрещнат своите задължения и предстоящите икономически последици;

2.     За периода на извънредното положение и шест месеца след неговото приключването освобождаване от лихви за данъци и такси за просрочени задължения на физически и юридически лица от Община Хасково;

3.     Освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020 г.;

4.     За периода на извънредното положение, да не се заплаща наем за: помещения, търговски обекти, както и тротоарно право или иначе казано използването на тротоарните площи с търговска цел срещу възнаграждение; сергии и магазини на пазари и други места на територията на Община Хасково, отдавани от община Хасково и общинските търговски дружества, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредното положение. По този начин ще подкрепим малкия и среден бизнес, който е икономически парализиран от епидемията и наложеното във връзка с нея спиране на дейността му в известна степен. Същевременно това цели и запазването им като бъдещи наематели, които чрез дейността си да осигурят приходи за общинския бюджет. Наред с това следва да се има предвид и че за преустановяване на плащанията на наемите е налице и правно основание. В действащото законодателство - чл. 306 от ТЗ урежда хипотезата на "Непредолимата сила", каквато безспорно е въвеждането на извънредно положение. Според чл. 306, ал.4 от ТЗ "Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира".

5.     За всички ученици от Община Хасково, които нямат възможност, да се осигурят  необходимите електронни устройства, снабдени с интернет връзка за осъществяване на дистанционното обучение, което се провежда, ако такива до момента не са, тъй като така гласи и предписанието на МОН;

6.     Да се освободят учениците от таксите за общежитие до края на учебната година;

7.     Да не се начисляват такси за детските градини и яслите за първите 3 месеца след края на извънредното положение;

8.     Освобождаване от такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки, за фирмите, които са преустановили работа, за времето на извънредното положение, включително и един месец след отпадане на извънредното положение. Това относно местата, които са отдадени от община Хасково;

9.     Намаляване на цената на годишния стикер за „Синя зона” и приспадане на цената за хората, закупили годишен стикер за „Синя зона” за периода, в който тя е освободена от такса;

10.  Въз основа на подробен анализ на приходната част на Бюджета на Община Хасково, при необходимост да се предприемат действия за неговата актуализация и да се пренасочат средства от по-маловажни проекти към жизнено важни системи в условията на криза, каквито са системите на здравеопазване, транспорт, чистота/дезинфекция и др.;

11.  При възможност и обективна необходимост, да се използват средства, осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно положение, като се насочат към мерки за облекчаване на социално - икономическото положение в Община Хасково. В случаите, в които общото европейско законодателство, както и българското такова, позволяват;

12.  Допълнително финансиране на Бюджета на Община Хасково, чрез субвенция от държавния към общинския бюджет със сума, която се предоставя по конкретен повод (извънредното положение) и финансира мерки, приети от Община Хасково за облекчаване на социално - икономическото положение в Община Хасково, съгласно Закона за устройство на държавния бюджет (чл.42, ал.1 и ал.2 и чл. 44, ал.2). Сумата на финансиране може да се определи на базата на детайлни анализи. Посредством този инструмент може да се финансират общинското здравеопазване, дезинфектиране на инфраструктурата и т.н. Това е добра европейска практика за финансова помощ, която е възмездна и целева, като е подходяща в настоящия момент на форсмажорни обстоятелства предвид създалата се извънредна обстановка. Пример - за паркинга край с. Узунджово;

13.  Общинските дружества, които отговарят на приетите от Министерски съвет условия, да се възползват от програмата за заплащане на 60/40 от трудовите възнаграждения;

14.  Да се разработи стратегия и търсене на помощ от държавния бюджет за запазване на транспортните връзки в Община Хасково за периода на извънредното положение и след неговото прекратяване;

15.  Да се разработи стратегия за финансиране на нова транспортна схема за автобусните превозвачи, обслужващи линиите в общината, за да могат жителите на малките населени места да ползват услугите на лични лекари, аптеки, банки, търговски вериги и др. до момента на прекратяване на извънредното положение;

16.  Община Хасково да разработи програми за временна заетост на хора, съкратени поради извънредното положение, за периода след неговото прекратяване;

17.  Всички комисии на Общински съвет - Хасково да разработят стратегия за излизане от извънредното положение до края на календарната година според своята принадлежност и компетентност;

18.  Пренасочване на служителите, които не изпълняват трудовите си отношения в  местата за платено паркиране  „Синя зона”, в помощ на компетентните органи, следящи за предотвратяване на струпването на хора на едно място и спазване на указанията и препоръките на Националния оперативен щаб и Министъра на здравеопазването. Да бъдат разпределени по райони, снабдени с лични предпазни средства и да сигнализират компетентните органи в случай на констатирано нарушение на нормативните актове;

19.  Община Хасково да инициира „Граждански форум за поетапно излизане от последиците от извънредното положение“, с помощта на експерти, медицински лица, представители на бизнеса, браншови организации, общински съветници, граждански организации, НПО и др.;

20.  Община Хасково да кандидатства по проекти за финансиране на електронно обслужване и управление – дигитализацията в онлайн обслужването трябва да бъде приоритет за общинската администрация. Това е модерният подход. Нека се осъществи връзка и с г – жа Габриел, която отговаря за ресора с такъв предмет на дейност в Европейската комисия;

21.  Със сумата за възнаграждения на Общинските съветници на Община Хасково за месец март и април 2020 г., в които редовни сесии не бяха проведени, да бъдат закупени тестове, с които един път да се провери наличието на COVID – 19 в момента, а втори път да се констарира наличието или не на анти-тела в: здравните работници на територията на община Хасково, включително и зъболекарите, както и фармацевтите; служителите на общинска и областна администрация; полицейските служители; продавачите в хранителни и други магазини, които са на първа линия;

Предлагаме финансирането на тези предложения да бъде осигурено от Бюджета на община Хасково, Държавния бюджет и от средства от ЕС.

С предприетите мерки ще подпомогнем и облекчим гражданите на Община Хасково, както и местния бизнес, които са оставени без подкрепа в тези трудни за всички ни времена. С вяра, че ще преминем през тежкото време по-силни и подкрепящи хората, които са ни избрали да провеждаме местна политика в община Хасково, ние се надяваме да намерим общ език с управляващите от неформалната коалиция между ПП „ГЕРБ”, ПП „ДПС” и НПП „Българе”.