Пакет от мерки за гражданите и бизнеса предлагат от БСП Хасково

27.11.2020 г.

10 конкретни мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка предлагат в докладна записка до Общинския съвет на Хасково съветниците от „БСП за България“.

Докладната вече е входирана в деловодството на община Хасково, казаха днес председателят на общинския съвет на БСП Хасково и общински съветник Камен Тодоров и колегата му Богдан Кирилов, които са вносители на документа.

С предприетите мерки ще подпомогнем и облекчим гражданите на Община Хасково, както и местния бизнес, които са оставени без подкрепа в тези трудни за всички ни времена, мотивират се съветниците от БСП. С вяра, че ще преминем през тежкото време по-силни и подкрепящи хората, които са ни избрали да провеждаме местна политика в Община Хасково, допълват социалистите.

Предлагаме финансирането на тези предложения да бъде осигурено от Бюджета на Община Хасково, Държавния бюджет и от средства от ЕС, уточняват съветниците от БСП.

Ето и конкретните предложения на социалистите:

- Освобождаване от такса битови отпадъци за юридическите лица, които са преустановили дейност за периода на действие на извънредната обстановка и 60 дни след отмяната й, за да могат да посрещнат своите задължения и предстоящите икономически последици;

- За периода на извънредната обстановка и шест месеца след нейното приключването да се освободят от лихви за данъци и такси за просрочени задължения на физически и юридически лица от Община Хасково;

- Освобождаване от патентен данък за последното тримесечие на 2020 г.;

- За периода на извънредната обстановка да не се заплаща наем за: помещения, търговски обекти, както и тротоарно право или иначе казано използването на тротоарните площи с търговска цел срещу възнаграждение; сергии и магазини на пазари и други места на територията на Община Хасково, отдавани от община Хасково и общинските търговски дружества, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредната обстановка. По този начин ще подкрепим малкия и среден бизнес, който е икономически парализиран от епидемията и наложеното във връзка с нея спиране на дейността му в известна степен. Същевременно това цели и запазването им като бъдещи наематели, които чрез дейността си да осигурят приходи за общинския бюджет. Наред с това следва да се има предвид и че за преустановяване на плащанията на наемите е налице и правно основание. В действащото законодателство – чл. 306 от ТЗ урежда хипотезата на „Непреодолимата сила“, каквато безспорно е въвеждането на извънредната обстановка. Според чл. 306, ал.4 от ТЗ „Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира“;

- За всички ученици от Община Хасково, които нямат възможност, да се осигурят необходимите електронни устройства, снабдени с интернет връзка за осъществяване на дистанционното обучение, което се провежда, ако такива до момента не са, тъй като така гласи и предписанието на МОН;

- Да се освободят учениците и студентите от таксите за общежитие до края на учебната година;

- Да не се начисляват такси за детските градини и яслите за първите 3 месеца след края на извънредната обстановка;

- Освобождаване от такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки, за фирмите, които са преустановили работа, за времето на извънредното положение, включително и един месец след отпадане на извънредното положение. Това относно местата, които са отдадени от община Хасково;

- Освобождаване от такса за „Синя зона“ за периода до края на извънредната обстановка;

- Средствата от бюджета за Представителни разходи на Общински съвет – Хасково да се разпределят на доброволците, които са на първа линия в борбата с COVID-19.