БСП продължава с поредица от срещи за Бюджет 2018 г.

1 от всеки 10 е от работещите бедни, а от 27 социални плащания, 25 са замразени от 2008 година

В Хасково се проведе среща-разговор на тема: “Социални аспекти на бюджет 2018”. Срещата е инициирана от НС на БСП, като целта е в поредица от срещи да се представи алтернативният бюджет на БСП за 2018 г. По време на дискусията бяха представени предложенията, касаещи социалната част на бюджета. Участници бяха народният представител от „БСП за България” и зам.-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика Георги Гьоков, депутатът от левицата Виолета Желева, Емилия Масларова - председател на Съвета по социална политика към НС на БСП. В дискусията активно се включиха представителни на НПО, съветници и експерти, ангажирани с проблемите на социалната политика.

Народните представители изразиха тревога от факта, че 40% от българите са бедни или са под риск от бедност. 70% от пенсионерите са поставени в същото положение. "1 от всеки 10 работещи може да бъда причислен към групата на работещите бедни. Факт е, че от 27 социални плащания, 25 са замразени от 2008 година", посочи Гьоков.

Присъстващите се обединиха около тезата, че след като години наред десницата налага неолибералния модел на управление и самоцелна финансова стабилност, последиците се усещат от всички български граждани. "България е държавата членка на ЕС с най-ниско жизнено равнище, с най-голям дял от населението живеещо, в риск от бедност", каза още присъстващите.

Предложенията на БСП са реалистични и са базирани на параметрите на икономическата макрорамка, очертана от управляващите. Парламентарната група “БСП за България” ще направи предложения за:

- Законов механизъм за обвързване размера на минималната работна заплата с размера на средната работна заплата за страната

- Обвързване размера на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години с размера на минималната работна заплата. От 340 лв. за 2018 г. то да стане 510 лв. Това увеличение ще обхване 38 000 майки.

- Разширяване обхвата на помощта от 250 лв. В началото на учебната година, освен за 1-ви клас да бъдат предвидени и за учениците от семейства с ниски доходи от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. Тази допълнителна помощ ще обхване 120 000 деца.

-Първи стъпки към семейно подоходно облагане. Приспадане до 50 лв. месечно от дължимия данък общ доход на работещи родители с деца. Тази мярка ще обхване над 400 000 работещи семейства.

-Преизчисляване на старите пенсии, отпуснати до 2013г. /като първа стъпка/ и постепенното намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии. Увеличението на пенсиите ще обхване над 1 млн. пенсионери.

- Двойно разширяване на обхвата на енергийните помощи от: от 250 хиляди на 500 хиляди домакинства.

- Увеличаване на средствата и обхавата на програмите по асистентска помощ за хора с увреждания и самотно живеещи хора.

По време на срещата бяха поставени въпроси, касаещи социалните стандарти, условията на труд на социалните работници, разликите в размера на пенсиите, затрудненията, които се изпитват от хората с увреждания при работа със социалните служби и големия обем “бумащина”, механизмите за контрол на входа на социалната система.